Szukaj 0 Koszyk: Produkty - 0,00 zł

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r.poz.459, z późn.zm);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnionych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.citfit.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Konto – delegowana danemu Klientowi część Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może podejmować określone działania w Sklepie internetowym. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła ustanowionych przez Klienta. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CITYFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) ul. Jana Pawła ll 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000489476, NIP: 5252574364, Regon: 147005970 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Sprzedawca – spółka CITYFIT SP. Z O. O., Jana Pawła ll 27, 00-867, Warszawa, NIP: 5252574364, REGON: 147005970, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000489476. Spółka CITYFIT SP. Z O.O. posiada kapitał zakładowy w wysokości 9 339 800,00 zł.

13. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.citfit.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.citfit.pl/sklep, prowadzony jest przez CITYFIT SP. Z O. O., Jana Pawła ll 27, 00-867, Warszawa, NIP: 5252574364, REGON: 147005970, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem KRS 0000489476. Spółka CITYFIT SP. Z O.O. posiada kapitał zakładowy w wysokości 9 339 800,00 zł.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.citfit.pl/sklep oraz pobrać go w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

9. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Konto,

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.

10. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

11. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

b) kliknięciu pola „Zarejestruj”. 12. W formularzu rejestracji, w zależności od wyboru jego rodzaju, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, data urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login oraz hasło. 13. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

14. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Jana Pawła ll 27, 00-867 Warszawa. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym.

15. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.

16. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć Zamówienie po założeniu Konta oraz po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

f) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

g) terminowej zapłaty za Zamówienie i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

h) terminowego odbioru Zamówienia przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

i) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

3. Sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu internetowego.

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CityFit Sp. z o.o.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Sklep internetowy ma prawo organizowania okolicznościowych konkursów i promocji, których szczegółowe warunki zostaną każdorazowo podane na stronach Sklepu internetowego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.citfit.pl/sklep i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Towary, ilość Towarów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Towaru, miejsce i sposób dostawy Towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wymienionych w punkcie powyżej, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę towarów lub usług oraz wszystkie inne koszty.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem, oraz otrzymaniem od Sklepu internetowego wiadomość e-mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem. 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.citfit.pl/sklep oraz pobrać go w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach Konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sklep wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

a) Poczty Polskiej

b) Firmy kurierskiej

c) Paczkomatów

d) Paczka w Ruchu

3. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w Sklepie. Koszty dostawy wynoszą: http://sklep.cityfit.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy wynosi 24 – 48 h i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem b) za pobraniem c) płatnością w systemie PayU d) płatnością w systemie PayPal

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (tj. przelew, płatność w systemie PayU, płatność w systemie PayPal) Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia i odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, jest on obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę sprzedaży. Klient może również we wskazanym przez Sprzedawcę terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący jednocześnie Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Klient będący jednocześnie Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod linkiem………………, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący jednocześnie Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).

2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa w pkt. 1 powyżej, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta opłacającego zamówiony Towar, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zażąda aby zwrot nastąpił przy zastosowaniu innego sposobu rozliczenia, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. W sytuacji gdy zwrot płatności, o której mowa w pkt. 1 powyżej, będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem będącym Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu środków pieniężnych. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru i te koszty nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

5. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Umowy sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad. Zgodnie z prawem obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można składać: a) na piśmie na adres: CITYFIT SP. Z O.O., Jana Pawła ll 27, 00-867, Warszawa; b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]; c) lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - Klient będący Konsumentem zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. . W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

6. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego zatajenia wady przez Sprzedawcę.

IX. Licencje

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 880, z póżn.zm.). W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

X. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Konta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Towarach znajdujących się w Sklepie i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym.

XI. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

1. Sklep internetowy jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Sklep internetowy jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

2. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Sklep internetowy, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Sklepu na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług Konta, Koszyka czy Sklepu Internetowego można składać pisemnie na adres: CityFit Sp. z o.o. ul. Jana Pawła ll 27, 00-867 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. a) klient będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1063 z późn.zm.). b) Klient będący Konsumentem może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1063 z późn.zm.). c) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIV. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt. IX Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty): a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.

3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt. IX Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Sklepu, która zawierać będzie zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający zarejestrowane Konto zostaną ponadto poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Klient, który posiada zarejestrowane Konto, nie akceptuje treści nowego Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w terminie 14 dni od daty poinformowania go o wprowadzonych zmianach. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.

XV. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CityFit sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r.poz.459, z późn.zm ) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn.zm.).

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Ulubione Kontakt z nami
Proszę najpierw się zalogować

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Zgadzam się na przechowanie na moim urządzeniu tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych podczas korzystania przeze mnie ze strony, a zapisanych w plikach cookies, w tym na profilowanie zgodnie z pkt 2 podpunkt 1 Polityki prywatności, jak również w celach analitycznych przez CityFit sp. z o.o. i jego partnerów zgodnie z pkt 2 podpunkt 3 Polityki prywatności.